ENVIRONMENTÁLNA FYZIKA

FYZIKA

 
FYZIKÁLNE ÚLOHY

EXPERIMENTY
UČEBNÉ TEXTY
TESTY
VÝUČBA
DIDAKTIKA FYZIKY
WWW STRÁNKY
ENV. FYZIKA
PUBLIKÁCIE
DIPLOMOVÉ  PRÁCE
UČEBNÉ POMÔCKY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE
KUF - KLUB UČITEĽOV
DIDFYZKE
AKTUALITY

 

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - odkaz na ŠIS fyzika


ATMOSFÉRA - ŽIVOTODÁRNY ZÁVOJ ZEME

ATMOS11.jpg (159052 bytes)

atmos = para, sfaira = guľa - plynný obal Z.
Vek … 5 miliárd rokov.
Siaha do … 10000 km.
Hmotnosť … cca 5,3.1015 (necelú milióntinu hmotnosti Z).
Vlastnosti: teplota, hustota, tlak, obsah vody i chemické zloženie … sú funkciou h od Z.
50% … v oblasti 0-5,6 km,
90% … v oblasti 0-16 km.
Vzduch najhustejší pri povrchu Z.
A … najväčším laboratóriom na svete.
A - dynamický systém … počasie.
Dospelý človek …denne 15 kg vzduchu; (1.5 kg potravy a 2.5 kg vody).
Vzduch prijíma plynné produkty látkovej výmeny živých sústav …

 I. kritériom je závislosť teploty od výšky (5 častí):

  1. Troposféra: (tropos - zmena): … do 8-17 km … z.š. a od ročného obdobia.
  2. T ~1/h (teplotný gradient 1 0C na 100 m výšky…. min. -56 0C)

    Tropopauza – teplota sa stabilizuje.

  3. Stratosféra (stratum - pokrývka): do 50 km …. 25-30 km ozonosféra

kladný teplotný do výšky 32 km 0,10C a vyššie 0,22 0C … 50 km … t ~ 00C.

(asi 5-10 % všetkého vzduchu).

Stratopauza ~ 5 km …  nulový teplotný gradient.

3. Mezosféra …do 80 km. Teplotný gradient -0,32 0C na 100 m … min. -800C.

(… v nej 1% všetkého vzduchu).

4. Termosféra … do 800 km. Teplota rastie z výškou. Hustota ~ min.

5. Exosféra zvyšuje zriedenie a rýchlosť molekúl vzduchu … ~ 12 km/s (~1800 0C)

( tiež sférou rozptylu …).

Termosféra a exosféra … ionizáciu molekúl … vyvolaná kozmickým žiarením. Termosféra je z týchto dôvodov elektricky vodivá.

 II. kritérium je ionizácia molekúl vzduchu : chemosféru a ionosféru

Chemosféra prejavuje sa chemickými vlastnosťami atómov, molekúl .…

Ionosféra … vlastnosti ioniz. plynu napr. elektr. vodivosť a schopnosť odrážať

rádiové vlny. Hranica CHS a ION ~ 70 km.

Podľa intenzity ionizácie: D, E, F1, F2, G.
Vrstva D (70-90 km) - Kennelyho - Heavisideovou vrstvou.
Vrsta E odráža rádiové vlny s f do 3 MHz …koncentrácia iónov v jednotlivých vrstvách kolíše od 109 do 1012 m3.

  III. kritérium – molekulové zloženie: 

homosféru a heterosféru. Hranica ~ 90 km

Homosféra - prakticky rovnakého chemického zloženia (až na vodné pary)….

(Vzduch - jednoduchý plyn s def. fyzikálnymi vlast).

Heterosféra - s h meniace sa zloženie…

v priebehu vývoja … na štyri diferencované vrstvy:

- 90 - 200 km oblasť s vysokým zastúpením molekulárneho dusíka,

200 - 1120 km vrstva atomárneho kyslíka,
1120 - 3200 km vrstva bohatá na hélium,
nad 3200 km vodíková vrstva - mimoriadny význam pre život na Zemi.

Filtruje vysokoenergetickú časť slnečného žiarenia … spálilo organickú hmotu….

Chemické zloženie atmosféry:

Plyn Objemové zloženie %
Dusík

Kyslík

Argón

Oxid uhličitý (CO2)

78,09

20,95

0,93

0,03

Zloženie suchého vzduchu:

podstatné zložky (dusík, kyslík),
vzácne plyny (argón, neón, hélium),
uhlíkové plyny ( oxid uhličitý, oxid uhoľnatý),
dusíkaté plyny ( oxid dusný, oxid dusičitý),
siričité plyny (oxid siričitý, sírovodík),ostatné plyny (ozón vodík).
Dusík nie je chemický aktívny …. význam pri výžive rastlín.
Kyslík je chemicky aktívny …. význam pri dýchaní rastlín a živočíchov.
Oxid uhličitý je potrebný pre fotosyntézu rastlín… (Skleníkový efekt).

 Atmosféra a žiarenie

Slnko: (pomaly rotujúca hviezda)
s viditeľným priemerom cca 1 400 000 km,
a s približnou hmotnosťou 2.1030 kg.
teplota vnútra Slnka je okolo 10 000 000 K
a hustota 100 000 - 120 000 kg.m3.
termojadrová reakcia …jadrá vodíka spájajú za teploty mil. K na alfa časticu…
Chromosfére -  ... slnečné spektrum, ktoré významné procesy na Zemi.

Celková energia vyžarovaná ….. za rok cca 1,18.1034 J.

Zem získa iba 4,6.10-8 % ….. ročne 5,36.10-24 J

(15 000.násobne prevyšuje súčasnú svetovú spotrebu primárnej energie).

 Elektromagnetické vlnenie:

rýchlosť šírenia: c = l . f ( 3.108 m/s )
spektrum daného telesa budeme - vlnové dĺžky….
Vyžarovanie absolútne čierneho telesa r.1879 - Josef Stefan (rakúsky fyzik):

M = s .T4

W . Wien.– nemecký fyzik:

Slnečné žiarenie - spektrálne maximum okolo 490 nm
Okolo 99 % žiarenia …. 200-4000 nm
1 % tohto žiarenia obsahuje menšie alebo väčšie vlnové daĺžky ...

 Spektrum elektromagnetického žiarenia

ZIARENIE.jpg (197916 bytes)

žiarenie (druh)           Vlnová dĺžka (m)                          Frekvencia (Hz)

Gama                            10-13 - 10-11                           3.1021 - 3.1019

Röntgenové                     10-11 - 10-7                             3.1019 - 3.1015

Ultrafialové                  2,5.10-7 - 4.10-7                       1,2.1015 - 3,9.1014

Viditeľné                    4.10-7 - 7,6.10-7                         7,5.1014 - 3,9.1014

Infračervené             7,6.10-7 - 3.10-3                            3,9.1014 - 1011

Vysokofrekvenčné ( vf )  10-3 - 10-1                               3.1011 - 3.109

Ultarkrátkovlnné                10-1 - 102                               3.109 - 3.106

Krátkovlnné                     2.102 - 7.102                         1,5.106 - 4.4.105

Strednovlnné                      103 - 1.5.104                         3.105 - 2.104

Nízkofrekvenené ( nf ) 104 - 106    3.104 - 3.102

delta = 19 rádov v m !!!

Slnečné žiarenie je pre život na Zemi ….
Najväčší podiel energie - od 250 do 3000 nm….
Vlnové pásmo 400 - 760 nm - svetlo
pásmo vlnových dĺžok 760 - 3000 nm - infračervené žiarenie
250 - 400 nm - ultrafialové žiarenie.
Viditeľné žiarenie (svetlo) …fotosyntéza -svetelná E na chemickú E, viazanú v organických zlúčeninách vznikajúcich z oxidu uhličitého a vody.
Infračervené žiarenie - tepelné účinky.
rozptyľuje sa málo, ale o to viac sa pohlcuje,
absorbujú ho najmä vodné pary CO2 a O3.
Ultrafialové žiarenie 7% z celkového toku slnečného žiarenia,
…absorpcia atmosférou (ozonosférou) - na zemský povrch iba v nepatrnej miere. Ozónosféra zachytáva 150 - 290 nm. Ultrafialové žiarenie je biologicky veľmi aktívne a delí sa do troch oblastí:

        * UV-A (400 - 313 nm)

        * UV-B (313 - 290 nm)

        * UV-C (290 - 180 nm)

UV-B a UV-C pôsobia deštrukčne na živé bunky.

Atmosferická absorpcia
…pohlcuje krátkovlnné slnečné a dlhovlnné zemské žiarenie.
najvýznamnejším atm. absorbentom žiarenia patria:
ozón,
kyslík,
oxid uhličitý,
vodné pary a
prachové čiastočky.

*   Plyny … nazývame selektívnymi absorbérmi

Ovzdušie je priepustnejšie pre slnečné svetlo väčších vlnových dĺžok.

UV oblasti (menšie ako 200 nm) je účinne pohlcované molekulovým kyslíkom.
V strednej UV oblasti (220 - 290 nm), prakticky celé žiarenie pohlcuje ozón.
Zásluhou kyslíka a ozónu nepozorujeme na povrchu Zeme žiarenie s menšími vlnovými dĺžkami ako 290 nm.

 Atmosferický rozptyl

jav, pri ktorom sa priame slnečné žiarenie rozbieha na všetky strany…
príčinou rozptylu je prechod žiarenia cez opticky nerovnorodé prostredie, akým vzduch bezpochyby je …
rozptyl nastáva: na prachových čiastočkách, na kryštálikoch ľadu, na vodných kvapôčkach, na molekulách plynov tvoriacich čistý vzduch …
W. Rayleigh (anglický fyzik) - pri prechode žiarenia prostredím, rčastice << lambda , nastáva pomerné obohatenie rozptýleného žiarenia kratšími vlnovými daľkami.

V čistom vzduchu (kde r je 10x << ako l rozptyľovaného svetla) je intenzita rozptýleného žiarenia ilambda

Il je intenzita priameho žiarenia, a je koeficient úmernosti.

                  

                                     1,784 = 10    teda
V rozptýlenom slnečnom svetle bude prevládať krátkovlnná časť (modrá) ...
Rayleighov zákon vysvetľuje modrú farbu oblohy ako aj veľkej vrstvy vzduchu prežarovanú slnečnými lúčmi.
D > 1200 nm (hmla, prach) zmien v spektrálnom zložení (Hmla … biela).
r (rozptyľujúcich častíc) ~ 1/h - sa obloha stáva temnejšou a v stratosfére prechádza až do čierno-fialovej farby.

 Odraz žiarenia

ovplyvňuje energetickú bilanciu atmosféry a Zeme,
hlavným odrážajúcim médiom sú oblaky - závisí od ich hrúbky a od veľkosti vodných kvapôčiek resp. kryštálikov ľadu.

 Elektrické javy v atmosfére

Elektrické pole v atmosfére - ionizácia atómov alebo molekúl plynov… stupňa   ionizácie …
Ióny vznikajú vplyvom ionizujúcich činiteľov: rádioaktívne, kozmické, korpuskulárne, ultrafialové žiarenie…
Elektrická vodivosť atmosféry - …počtu iónov a pohyblivosti…
Do 3 km je veľmi malá … 100 km porovnateľná s vodivosťou kovov.
V búrkových mrakoch … separácia elektrických nábojov vplyvom:
kondenzácie a intenzívnych výstupných prúdov vzduchu…
vzniká mohutný elektrický výboj - blesk.
Blesk …od desatín sek. po niekoľko sek...
široký niekoľko desiatok cm a dlhý spravidla 2 až 3 km.
Intenzita elektrického prúdu pri blesku je asi 25 000 A a teplota 30 000 0C.
blesk guľový (10 až 20 cm). Vznik guľového blesku nie je doposiaľ uspokojivo vysvetlený (1990).

 Optické javy v atmosfére

spôsobené lomom, odrazom, rozptyľovaním a pohlcovaním …
fatamorgánu a mihotanie hviezd, dúha, zore … lom svetelných lúčov v dôsledku nerovnomerného rozloľenia teploty, a teda aj hustoty vzduchu…

 

...Závislosť Intenzity monochromatického žiarenia na vlnovej dĺžke (Teplota telesa 6000 K).

...Závislosť Intenzity monochromatického žiarenia na vlnovej dĺžke (Teplota telesa 300 K).

...

 

 

Posledná aktualizácia: 09.02.2001