Abiotické faktory 


Sú to ekologické faktory, ktoré ovplyvňujú organizmy. Napr., faktory fyzikálne a chemické (teplota, pH, vlhkosť…), klimatické (zrážky…), topografické (nadmorská výška, reliéf..) a edafické (týkajúce sa zloženia pôdy…).

EKOHRA: PATRÍME K SEBE?

MIESTO: trieda, klubovňa

POMÔCKY: papier, farebné ceruzky, špendlíky

POJMY A VZŤAHY: potravinový reťazec, potravinová pyramída, producent, konzument, predátor - korisť 

MOTIVÁCIA: táto hra sa dobre hodí na záver rozprávania o určitom ekosystéme. Deti už vedia, aké rastliny a zvieratá sa v ňom môžu vyskytovať. Nech sa zahrajú na mláďatká, ktoré spoznávajú okolitý svet i sami seba. Spoznávajú svoju veľkosť, farbu, miesto, kde žijú i to, čím sa živia, kedy lovia… A všetky tieto informácie môžu získať od svojho okolia.

ÚLOHA: čo najrýchlejšie zistiť pomocou jednoduchých otázok aké zvieratko (rastlinu, časť rastliny..) predstavuje a vyhľadať ostatné články (deti) svojho potravinového reťazca. Spolu s nimi znázorniť potravinovú pyramídu. 

HRA: Vedúci si dopredu pripraví 2-3 rovnako dlhé potravinové reťazce, pre každý reťazec zvolí inú farbu. Články reťazca napíše zvlášť na lístky, ktoré potom pripne deťom na chrbát. Vysvetlí pravidlá hry: každý má čo najrýchlejšie zistiť, čím je. Pýta sa kohokoľvek, dotyčný môže odpovedať len áno - nie. Ak si je niekto úplne istý, čím je, príde a oznámi to vedúcemu. Ten mu pridelí počet bodov podľa poradia.

Tí, ktorí už zistili čo predstavujú a majú rovnakú farbu, začínajú skladať potravinovú pyramídu. Skupina, ktorá prvá vytvorí pyramídu a má správne znázornené vzťahy predátor – korisť alebo konzument, producent, víťazí.

Na záver sa deti navzájom oboznámia so svojou potravinovou pyramídou. Porozprávajú sa, čo by sa stalo, keby: 

    • sa jeden článok potravinového reťazca premnožil
    • jeden článok vyhynul…
OBMENA PRE STARŠIE DETI: potravinové reťazce farebne neodlíšiť, t.j. deti sami musia prísť na to, kto do ich reťazca patrí a kto nie. V takom prípade by sa reťazce nemali prekrývať.

 

obrazok