DIDAKTICKÉ HRY

BIOLÓGIA

 
BIOLOGICKÉ ÚLOHY
METODICKÝ MATERIÁL
CD - DEMO
VAŠE TIPY
PUBLIKÁCIE
BIOKLUB
AKTUALITY
BIOLOGICKÝ SLOVNÍK
TESTY
DIDAKTICKÉ HRY
WWW STRÁNKY
POMÔCKY
TELEPROJEKTY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE UČITEĽOV
ZAUJÍMAVOSTI

Školský Informačný
Servis

 

logo lave Ekologická vedomostná súťaž
(K. Kimáková, A. Franková)


Miesto hry:
Školská trieda
Pomôcky: Kartičky s otázkami z poznávania živočíchov a rastlín, ekologickou alebo environmentálnou problematikou (najmenej 20, ale aspoň toľko, koľko je hráčov)
Kartičky s obrázkami živočíchov a rastlín (najmenej 20)
Kartičky s názvami alebo vzorcami škodlivých látok v prostredí (najmenej 20)
Dve magnetické tabule a dostatočný počet magnetiek 
Dva nástenné obrazy krajiny (žiaci si ich môžu sami namaľovať na veľký papier)

Postup a pravidlá: 
Hráčov rozdelíme do dvoch skupín. Každej skupine priradíme obraz krajiny pripevnený na magnetickej tabuli. Vysvetlíme pravidlá hry: zástupcovia obidvoch skupín ťahajú po jednej otázke. Majú na otázku odpovedať do limitu 30 sekúnd. Môžu sa poradiť so svojou skupinou. Za správnu odpoveď si môžu vybrať kartičku s obrázkom živočícha alebo rastliny a pripevniť ju magnetkou na svoj obraz. Za nesprávnu odpoveď dostávajú kartičku s nápisom napr. ZNEČISTENÁ VODA, VÝFUKOVÉ PLYNY, starší žiaci aj presnejšie označenia ako ŤAŽKÉ KOVY, DUSIČNANY a pod. a druhá skupina má možnosť odpovedať aj na nezodpovedanú otázku prvej skupiny a získať pre seba kartičku. Podmienkou môže byť aj správne umiestnenie zvoleného obrázku so živým organizmom v krajine (žije pri vode, vo vode, v lese a pod. Na zle umiestnenú kartičku sa stráca nárok, musia ju vrátiť.
Pri ťahaní otázok sa členovia skupiny striedajú, aby každý dostal možnosť zapojiť sa do hry.
Cieľom je, aby skupina na základe svojich vedomostí vytvorila obraz živej krajiny s čo najvyšším počtom rastlinných a živočíšnych druhov a bez škodlivých látok v prostredí. Vyhráva skupina, ktorej sa to ku koncu hry podarí. Môžu dostať malú odmenu od vedúceho hry, ktorým môže byť učiteľ, ale ak už žiaci hru poznajú, aj niektorý z nich.

Posledná aktualizácia: 20.08.2000