Obsah

4.5. Úloha 5: Satelit v gravitačnom poli

Vašou úlohou bude teraz preniesť výsledky z predchádzajúceho odseku na pohyb satelitov okolo Zeme.

V rovnakej výške obiehajú všetky satelity okolo Zeme s rovnakou rýchlosťou nezávisle od ich hmotností. Avšak satelit s väčšou hmotnosťou bude Zemou priťahovaný väčšou silou ako satelit s menšou hmotnosťou.

Simulácia Satelit demonštruje tento fakt. Ak zmeníte hmotnosť satelitu, zmení sa iba dostredivá sila, nie však trajektória satelitu. Najlepšie to uvidíte, ak budete meniť hmotnosť m počas behu simulácie.

    • Viete sformulovať základnú príčinu tohoto faktu?

Prediskutujte váš výsledok s vašim učiteľom.

Obsah