Obsah

4.4. Úloha 4: Zmena dostredivej sily a zotrvačnej hmotnosti

Otázky pre diskusiu

Nasledujúca tabuľka ukazuje niekoľko kombinácií hodnôt veličín sila/hmotnosť pre obiehajúce teleso. Ak dostredivá sila bude mať veľkosť 10 jednotiek a zotrvačná hmotnosť 40 jednotiek, teleso sa bude pohybovať po kružnici. (pozri 1. riadok tabuľky 2.4.).

Vedeli by ste - bez použitia simulácie - predpokladať, pri ktorej kombinácii F a m teleso sa bude pohybova:
    • a) po kruhovej dráhe,
    • b) po zväčšenej elipse,
    • c) po užšej elipse?

Označte riadky, ktoré podľa vás indikujú správne odpovede a overte vašu predpoveď porovnaním s výsledkami simulácie Dostredivá sila.

Dostredivá
sila

zotrvač.
hmot.

Poznámky

a) Rovnaká
kruhová
dráha

b) Zväčšená
elipsa

c)Užšia
elipsa

10

40

_

4

12

_

3

10

-

4

8

-

3,5

11,5

-

1,5

4

-

2

10

-

1

2,5

-

5

20

-

6

30

-

    • Sformulujte podmienku, ktorá musí platiť, aby obiehajúce teleso neopustilo svoju dráhu, hoci jeho zotrvačná hmotnosť aj dostredivá sila sa zmení.

Prediskutujte vaše výsledky s učiteľom.

Obsah