PROJEKT  DAAD

KAPITOLA 2
Voľný pád telies

4. Informácie - Úlohy

4.1 Úloha 1
Odpoveď na otázku sformulovanú vyššie môže byť nájdená prácou s pripravenou simuláciou podľa nasledujúcich krokov.
Simulácia ukazuje 3 častice, ktoré môžu byť urýchlené pôsobením sily, ktorá smeruje zvisle nadol.

Panel pre riadenie simulácie (vpravo hore) poskytuje možnosť meniť buď intenzitu elektrického poľa alebo hodnotu gravitačnej konštanty. Ďalej je možné meniť náboj alebo hmotnosť každej častice.
Keď použijete elektrické pole (E rôzne od nuly) a nabité častice, využijeme simuláciu Coulombovej sily. Coulombove sily pôsobia medzi nabitými časticami. V našej simulácii parameter E reprezentuje vplyv veľkého množstva častíc, ktoré sú ďaleko a sú rozdelené na veľkej platni, takže priťahujú nabité častice vnútri kocky dole. Toto je analógia ku gravitačnej sile Zeme, ktorá pôsobí na voľne padajúce telesá.

Simulujte najprv len elektrické pole a zvoľte za náboj a hmotnosť hodnoty dané v nasledujúcej tabuľke.

častica
hmotnosť
náboj
1
10
+10
2
10
+20
3
10
+30

Sila je naznačená ako vektor. Dĺžku šípky je možné meniť (je škálovaná).
Nezačínajte ihneď so simuláciou, najprv sa pokúste odhadnúť, ktorá častica sa bude vyznačovať najväčším zrýchlením. Nato potrebujete vedieť, že sila F pôsobiaca na nabitú časticu je priamo úmerná náboju q a intenzite elektrického poľa E (F = q.E).


Teraz skúste overiť svoju predpoveď spustením simulácie.